Historia

 

       W dniu 10 września 1982 roku odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w gminie Tworóg z siedzibą w Krupskim młynie, w którym uczestniczyło 31 osób.Zebraniu przewodniczył Pan mgr inż. Wojciech Drosik. Do pokrycia wszelkich kosztów związanych z założeniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w gminie Tworóg zobowiązał się Zakład Tworzyw Sztucznych „Nitron - Erg” w Krupskim Młynie. Zgodnie z porządkiem obrad Zebranie Założycielskie:- uchwaliło Statut Spółdzielni,- przyjęło program działalności Spółdzielni,- uchwaliło najwyższą sumę zobowiązań i preliminarz wydatków,- dokonało wyboru Rady Nadzorczej.Na zebraniu tym Rada Nadzorcza Spółdzielni dokonała wyboru Zarządu Spółdzielni w składzie:

Drosik Wojciech – przewodniczący zarządu,
Rzepka Kazimierz – członek zarządu,
Krawczuk Józef – członek zarządu.
     
       Osobowość prawną Spółdzielnia uzyskała dnia 15 grudnia 1982 roku w wyniku jej zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem RS 859. Organu Spółdzielni, Rada i Zarząd, pierwsze swoje posiedzenia poświęciły na sprawy organizacyjne pracy tych organów, programy działalności inwestycyjnej, współpracy z organami administracji państwowej oraz Zarządami Spółdzielni sąsiednich. W ramach działalności inwestycyjnej, Spółdzielnia w latach 80-tych wybudowała 4 budynki mieszkaniowe wielorodzinne typu  W 70.  Łączna powierzchnia 96 mieszkań wynosiła 4.987,20 m2 p.u. Spółdzielnia przejęła do dalszej kontynuacji rozpoczęte przez M.S.M. „Gwarek” zadanie inwestycyjne obejmujące 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w wyniku czego uzyskano 48 mieszkań o łącznej powierzchni 2.064,00 m2. Spółdzielnia przejęła też w administrację zasoby mieszkaniowe na terenie Krupskiego Młyna od M.S.M. „Gwarek” obejmujące 10 budynków wielorodzinnych o powierzchni 2.850,00 m2 p.u.W 1993 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie kupna mieszkań zakładowych Z.M. „ZAMET” w Tarnowskich Górach – Strzybnicy i w Piekarach Śląskich o łącznej powierzchni 65.061,10 m2 p.u.W 1995 roku dokonano zakupu budynków stanowiących własność Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów (w likwidacji) w Tarnowskich Górach oraz przejęto nieodpłatnie budynki stanowiące własność Fabryki Sprzętu Ratunkowego „Faser” w Tarnowskich Górach. W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielni w latach 1990 – 1995 wybudowano 3 budynki mieszkalne wielorodzinne w Tworogu. Łączna powierzchnia 56 mieszkań wyniosła 3.244,10 m2 p.u.Dzisiaj w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” mieszka 6.000 osób w 1.967 mieszkaniach na osiedlach położonych w gminach Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Tworóg i Krupski Młyn.Obecnie aby utrzymać zasoby mieszkaniowe w niepogorszonym stanie technicznym Spółdzielnia realizuje zadania w ramach:- planu robót remontowych,- planu konserwacji,- programu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: