RODO / Cookies

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:
Szanowni Państwo,
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” z siedzibą przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach, posiadająca nr NIP 645-000-00-78, REGON 001019912 przetwarza dane osobowe i w świetle przepisów prawa jest ADMINISTRATOREM danych osobowych. Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób właściwy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do osiągnięcia celów i zadań, dla których są one przetwarzane. Zasady ochrony danych mają zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych.
W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw prosimy kontaktować się osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mailowo wysyłając wiadomość e-mail na adres: spoldzielnia@smchemik.pl  lub tradycyjnie zwracając się pisemnie na adres siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej.
DANE OSOBOWE
Dane osobowe, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, czyli dla prowadzenia działalności, zarządzania i administrowania nieruchomościami w zgodzie z przepisami prawa i obowiązującymi Spółdzielnię umowami, a w szczególności w celu:
realizacji Państwa praw i obowiązków związanych z członkostwem w Spółdzielni,
rozliczania i monitorowania płatności za korzystanie z lokali,
archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółdzielni,
zapewnienia sprawnego funkcjonowania i obsługi lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni w szczególności poprzez zapewnienie wszelkiego rodzaju napraw oraz inwestycji mających na celu poprawę stanu technicznego.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 845, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1560, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1610, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 716, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 121, z późniejszymi zmianami).
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ,c), d), oraz lit. f) RODO, a zatem przetwarza dane osób, które wyraziły na to zgodę; przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe są przetwarzane lub przetwarzanie następuje na żądanie tej osoby jeszcze przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; oraz z powodu prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. dochodzenie roszczeń, ochrona mienia, interesantów i personelu.)
TERMINY:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy, celów wynikających ze Statutu Spółdzielni i obowiązujących przepisów prawa.
PRZEWIDYWANI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazuje Państwa dane podmiotom zewnętrznym w niezbędnym zakresie, wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia danych osobowych. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty prowadzące działalność płatniczą i pocztową oraz organy państwowe mające stały dostęp do Państwa danych takie jak Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji (profilowaniu) oraz nie będą przekazywane i udostępniane w jakiejkolwiek formie do krajów trzecich.
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZENIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:
a) Prawo do dostępu do swoich danych osobowych.  Mają Państwo prawo do uzyskanie od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, uzyskania kopii danych osobowych oraz informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia;
b) Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo żądać abyśmy niezwłocznie sprostowali lub poprawili dane osobowe, które są nieprawidłowe lub nieaktualne. Mają też Państwo prawo żądać uzupełnienia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
c) Prawo do bycia zapomnianym.  Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych, jednak tylko w takim zakresie w jakim dane te nie są niezbędne dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych.
d) Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi.
e) Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem a w szczególności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” z siedzibą przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach, posiadająca nr NIP 645-000-00-78, REGON 001019912 przetwarza dane osobowe i w świetle przepisów prawa jest ADMINISTRATOREM danych osobowych. Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób właściwy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do osiągnięcia celów i zadań, dla których są one przetwarzane. Zasady ochrony danych mają zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych.
W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw prosimy kontaktować się osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mailowo wysyłając wiadomość e-mail na adres: spoldzielnia@smchemik.pl  lub tradycyjnie zwracając się pisemnie na adres siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej.

DANE OSOBOWE
Dane osobowe, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, czyli dla prowadzenia działalności, zarządzania i administrowania nieruchomościami w zgodzie z przepisami prawa i obowiązującymi Spółdzielnię umowami, a w szczególności w celu:
• realizacji Państwa praw i obowiązków związanych z członkostwem w Spółdzielni,
• rozliczania i monitorowania płatności za korzystanie z lokali,
• archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółdzielni,
• zapewnienia sprawnego funkcjonowania i obsługi lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni w szczególności poprzez zapewnienie wszelkiego rodzaju napraw oraz inwestycji mających na celu poprawę stanu technicznego.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 845, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1560, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1610, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 716, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 121, z późniejszymi zmianami).

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ,c), d), oraz lit. f) RODO, a zatem przetwarza dane osób, które wyraziły na to zgodę; przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe są przetwarzane lub przetwarzanie następuje na żądanie tej osoby jeszcze przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; oraz z powodu prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. dochodzenie roszczeń, ochrona mienia, interesantów i personelu.)

TERMINY:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy, celów wynikających ze Statutu Spółdzielni i obowiązujących przepisów prawa.

PRZEWIDYWANI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazuje Państwa dane podmiotom zewnętrznym w niezbędnym zakresie, wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia danych osobowych. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty prowadzące działalność płatniczą i pocztową oraz organy państwowe mające stały dostęp do Państwa danych takie jak Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji (profilowaniu) oraz nie będą przekazywane i udostępniane w jakiejkolwiek formie do krajów trzecich.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZENIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:
a) Prawo do dostępu do swoich danych osobowych.  Mają Państwo prawo do uzyskanie od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, uzyskania kopii danych osobowych oraz informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia;
b) Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo żądać abyśmy niezwłocznie sprostowali lub poprawili dane osobowe, które są nieprawidłowe lub nieaktualne. Mają też Państwo prawo żądać uzupełnienia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
c) Prawo do bycia zapomnianym.  Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych, jednak tylko w takim zakresie w jakim dane te nie są niezbędne dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych.
d) Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi.
e) Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem a w szczególności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: